Ngô Hương Giang (Ngô Uyển Vi)

  • Sinh ngày 05/11/1983
  • Nhà tổ chức tại  Câu Lạc Bộ Games Cashflow
  • Đối tác Gen A tại timescity tại Gen A - Giáo dục tài chính cho trẻ em
  • Angel investor tại Kết Nối Đầu Tư
  • Chuyên viên Tế Bào Gốc tại  Vinmec Health Care System
  • Từng làm Research tại National Institute Of Hygiene And Epidemiology
  • Từng học tại CFM Academy
  • Đã học tại  Thang Long highschool